Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 - Mã CK : SP2

  • Doanh thu thuần
  • 106.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • -66.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 32.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -62.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -4,410.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 125,642,759,304 124,459,500,466 123,821,113,103 106,246,697,748
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 125,642,759,304 124,459,500,466 123,821,113,103 106,246,697,748
Giá vốn hàng bán -64,800,256,225 -79,001,148,467 -73,529,985,363 -71,818,046,583
Lãi gộp 60,842,503,079 45,458,351,999 50,291,127,740 34,428,651,165
Thu nhập tài chính 17,050,401 46,260,498 12,920,820 36,333,103
Chi phí tài chính -68,930,417,926 -76,754,480,222 -77,526,385,516 -92,826,043,299
Chi phí tiền lãi -68,930,417,926 -75,684,156,647 -76,414,814,332 -92,300,427,753
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -7,430,590,927 -7,599,702,709 -7,444,791,160 -8,270,712,293
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -15,501,455,373 -38,849,570,434 -34,667,128,116 -66,631,771,324
Thu nhập khác - 121,299,736 - 632,445,015
Chi phí khác -160,664,679 -109,032,310 -733,336,695 -301,483,767
Thu nhập khác, ròng -160,664,679 12,267,426 -733,336,695 330,961,248
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -15,662,120,052 -38,837,303,008 -35,400,464,811 -66,300,810,076
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -15,662,120,052 -38,837,303,008 -35,400,464,811 -66,300,810,076
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -15,662,120,052 -38,837,303,008 -35,400,464,811 -66,300,810,076
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1,041 -2,582 -2,354 -4,410
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -