Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam - Mã CK : SMN

  • Doanh thu thuần
  • 302.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 7.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.7%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,583.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 383,503,534,463 375,092,271,520 327,721,485,594 314,041,485,029
Các khoản giảm trừ -962,075,688 -4,826,740,694 -1,137,089,998 -867,764,639
Doanh số thuần 382,541,458,775 370,265,530,826 326,584,395,596 313,173,720,390
Giá vốn hàng bán -332,440,438,681 -324,389,606,178 -291,092,807,932 -280,765,994,739
Lãi gộp 50,101,020,094 45,875,924,648 35,491,587,664 32,407,725,651
Thu nhập tài chính 405,901,639 613,028,518 2,002,673,929 2,510,443,982
Chi phí tài chính -682,158,339 -439,190,934 -929,809,634 -688,248,586
Chi phí tiền lãi -46,083,300 - -344,805,022 -2,133,333
Chi phí bán hàng -24,083,461,677 -20,674,546,968 -15,356,536,481 -14,481,001,903
Chi phí quản lý doanh nghiệp -15,690,830,227 -15,393,128,662 -12,968,272,356 -13,034,924,539
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 10,050,471,490 9,982,086,602 8,239,643,122 6,713,994,605
Thu nhập khác 1,636,242,378 1,435,098,856 1,192,173,069 2,457,923,563
Chi phí khác -577,694,696 -400,422,562 -208,127,611 -433,134,156
Thu nhập khác, ròng 1,058,547,682 1,034,676,294 984,045,458 2,024,789,407
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 11,109,019,172 11,016,762,896 9,223,688,580 8,738,784,012
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,217,299,834 -2,440,346,522 -2,029,775,554 -2,075,106,210
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,217,299,834 -2,440,346,522 -2,029,775,554 -2,075,106,210
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 8,891,719,338 8,576,416,374 7,193,913,026 6,663,677,802
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 8,891,719,338 8,576,416,374 7,193,913,026 6,663,677,802
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,622 1,565 1,394 1,293
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 1,622 - - -