Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn - Mã CK : SHC

  • Doanh thu thuần
  • 77.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2012)
  • Lợi nhuận thuần
  • 2.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 685.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 107,355,605,588 106,230,250,019 105,434,152,895 84,337,401,067
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 107,355,605,588 106,230,250,019 105,434,152,895 84,337,401,067
Giá vốn hàng bán -95,150,997,171 -89,580,657,288 -93,133,896,444 -78,471,829,589
Lãi gộp 12,204,608,417 16,649,592,731 12,300,256,451 5,865,571,478
Thu nhập tài chính 278,118,604 491,689,525 91,142,842 132,052,981
Chi phí tài chính -435,065,585 -438,030,647 -408,000,466 -423,627,629
Chi phí tiền lãi -423,091,408 -421,250,012 -390,788,895 -380,000,004
Chi phí bán hàng -1,597,705,689 -1,753,655,000 -1,258,600,227 -1,255,874,936
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,845,915,727 -4,960,190,832 -3,705,006,606 -2,802,359,598
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 5,604,040,020 9,989,405,777 7,019,791,994 1,515,762,296
Thu nhập khác 294,772,672 3,765,298,313 1,322,085,584 2,135,993,026
Chi phí khác -142,265,741 -330,413,047 -1,569,935,124 -162,214,810
Thu nhập khác, ròng 152,506,931 3,434,885,266 -247,849,540 1,973,778,216
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 5,756,546,951 13,424,291,043 6,771,942,454 3,489,540,512
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,426,285,728 -305,868,727 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,426,285,728 -305,868,727 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 4,330,261,223 13,118,422,316 6,771,942,454 3,489,540,512
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 4,330,261,223 13,118,422,316 6,771,942,454 3,489,540,512
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,005 3,044 1,571 810
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 1,005 - - -