Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Mã CK : SGR

  • Doanh thu thuần
  • 113.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2012)
  • Lợi nhuận thuần
  • -5.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 21.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -3.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -10.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 532,785,614,958 1,080,433,400,031 143,024,024,287 113,626,168,479
Các khoản giảm trừ - -1,254,608,870 -14,735,887,081 -12,993,187,207
Doanh số thuần 532,785,614,958 1,079,178,791,161 128,288,137,206 100,632,981,272
Giá vốn hàng bán -333,709,953,243 -593,948,353,910 -82,441,087,465 -65,730,961,613
Lãi gộp 199,075,661,715 485,230,437,251 45,847,049,741 34,902,019,659
Thu nhập tài chính 17,446,459,399 9,046,990,754 2,088,311,271 1,987,202,388
Chi phí tài chính -8,629,959,475 -2,752,453,536 -4,385,714,283 -1,707,903,782
Chi phí tiền lãi -8,629,959,475 -2,752,453,536 -2,864,241,757 -1,707,903,782
Chi phí bán hàng -17,735,011,477 -94,644,775,263 -298,715,410 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -33,575,798,418 -55,813,343,636 -17,359,702,574 -14,145,981,683
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 157,163,109,760 341,137,318,644 25,964,770,792 21,035,336,582
Thu nhập khác 17,461,587,654 432,176,974 3,507,989,278 3,433,385,773
Chi phí khác -610,592,141 -145,600,000 -3,338,331,902 -331,627,631
Thu nhập khác, ròng 16,850,995,513 286,576,974 169,657,376 3,101,758,142
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -602,519,012
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 174,014,105,273 341,423,895,618 26,134,428,168 23,534,575,712
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -33,956,432,709 -68,044,042,071 -6,305,442,677 -5,108,455,380
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -393,418,247 - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -34,349,850,956 -68,044,042,071 -6,305,442,677 -5,108,455,380
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 139,664,254,317 273,379,853,547 19,828,985,491 18,426,120,332
Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,872,970 244,369,902 13,899,456 761,346
Cổ đông của Công ty mẹ 139,653,381,347 273,135,483,645 19,815,086,035 18,425,358,986
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,194 13,643 1,507 1,402
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -