Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn - Mã CK : SGH

  • Doanh thu thuần
  • 29.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 7.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 58.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 34.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 4,351.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 45,055,654,835 40,170,887,262 34,586,338,013 24,988,305,656
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 45,055,654,835 40,170,887,262 34,586,338,013 24,988,305,656
Giá vốn hàng bán -23,791,462,729 -23,300,056,311 -21,901,076,870 -16,622,397,716
Lãi gộp 21,264,192,106 16,870,830,951 12,685,261,143 8,365,907,940
Thu nhập tài chính 5,354,887,478 902,953,793 398,261,192 476,568,560
Chi phí tài chính -7,025,043 -985,790,987 -1,378,172,202 -1,635,926,102
Chi phí tiền lãi - -984,256,631 -1,376,887,435 -1,635,105,494
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -6,820,529,814 -7,657,417,205 -7,008,801,356 -4,326,102,964
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 19,791,524,727 9,130,576,552 4,696,548,777 2,880,447,434
Thu nhập khác 161,139,453 183,783,668 564,793,226 971,015,473
Chi phí khác -9,730,577 -184,042,500 -79,356,414 -6,749,607
Thu nhập khác, ròng 151,408,876 -258,832 485,436,812 964,265,866
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 19,942,933,603 9,130,317,720 5,181,985,589 3,844,713,300
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -3,953,592,009 -1,787,237,082 -1,165,319,949 -759,600,440
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -48,650,000
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -3,953,592,009 -1,787,237,082 -1,165,319,949 -808,250,440
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 15,989,341,594 7,343,080,638 4,016,665,640 3,036,462,860
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 15,989,341,594 7,343,080,638 4,016,665,640 3,036,462,860
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,085 1,255 711 542
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 1,085 - - -