Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ - Mã CK : SDG

  • Doanh thu thuần
  • 165.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 10.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 15.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,148.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 231,988,393,697 334,932,744,539 303,344,208,977 272,125,429,145
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 231,988,393,697 334,932,744,539 303,344,208,977 272,125,429,145
Giá vốn hàng bán -197,889,797,065 -291,210,151,188 -276,202,862,923 -249,495,461,625
Lãi gộp 34,098,596,632 43,722,593,351 27,141,346,054 22,629,967,520
Thu nhập tài chính 8,819,266,445 993,836,252 8,112,203,983 8,314,484,959
Chi phí tài chính -7,936,582,755 -7,145,583,813 -4,418,894,904 -2,941,301,392
Chi phí tiền lãi -7,915,016,642 -7,061,616,519 -4,398,570,198 -2,772,399,421
Chi phí bán hàng -2,494,255,771 -2,982,462,715 -2,860,939,084 -2,910,729,395
Chi phí quản lý doanh nghiệp -13,976,596,477 -18,427,632,680 -13,235,641,204 -11,502,503,300
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 18,510,428,074 16,160,750,395 14,738,074,845 13,589,918,392
Thu nhập khác 2,060,802,557 2,282,262,471 5,318,381,682 9,895,932,986
Chi phí khác -23,671,561 -136,666,164 -1,187,752,262 -6,551,109,318
Thu nhập khác, ròng 2,037,130,996 2,145,596,307 4,130,629,420 3,344,823,668
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 20,547,559,070 18,306,346,702 18,868,704,265 16,934,742,060
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,403,733,669 -3,615,600,573 -2,537,935,361 -2,072,294,827
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,403,733,669 -3,615,600,573 -2,537,935,361 -2,072,294,827
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 18,143,825,401 14,690,746,129 16,330,768,904 14,862,447,233
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 18,143,825,401 14,690,746,129 16,330,768,904 14,862,447,233
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,482 1,963 2,260 2,287
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -