Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh - Mã CK : SBM

  • Doanh thu thuần
  • 268.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 69.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 54.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 26.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,818.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 308,645,435,323 292,092,959,337 268,942,661,408 -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 308,645,435,323 292,092,959,337 268,942,661,408 -
Giá vốn hàng bán -132,936,395,706 -126,855,565,133 -122,808,561,509 -
Lãi gộp 175,709,039,617 165,237,394,204 146,134,099,899 -
Thu nhập tài chính 465,862,322 180,953,997 62,965,505 -
Chi phí tài chính -47,903,205,106 -55,613,068,678 -72,464,425,415 -
Chi phí tiền lãi -47,898,429,868 -53,623,938,390 -62,861,775,279 -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -7,568,772,163 -5,741,094,769 -3,150,669,288 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 120,702,924,670 104,064,184,754 70,581,970,701 -
Thu nhập khác 263,636,364 - 345,965,165 -
Chi phí khác -69,214,819 -6,859,706 -313,111,843 -
Thu nhập khác, ròng 194,421,545 -6,859,706 32,853,322 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 120,897,346,215 104,057,325,048 70,614,824,023 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -6,289,938,339 -5,305,050,617 -924,790,177 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -6,289,938,339 -5,305,050,617 -924,790,177 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 114,607,407,876 98,752,274,431 69,690,033,846 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 114,607,407,876 98,752,274,431 69,690,033,846 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,939 2,532 1,818 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -