Công ty Cổ phần SAM Holdings - Mã CK : SAM

  • Doanh thu thuần
  • 1,296.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • -75.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -5.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -1,161.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,227,819,761,128 1,829,499,531,249 2,215,872,494,105 1,685,152,505,861
Các khoản giảm trừ -6,952,100,911 -3,817,741,808 -8,365,465,393 -3,063,093,061
Doanh số thuần 2,220,867,660,217 1,825,681,789,441 2,207,507,028,712 1,682,089,412,800
Giá vốn hàng bán -2,031,329,150,717 -1,690,937,870,040 -2,002,326,522,945 -1,496,682,097,398
Lãi gộp 189,538,509,500 134,743,919,401 205,180,505,767 185,407,315,402
Thu nhập tài chính 237,947,496,031 65,134,818,039 13,172,645,890 18,284,364,542
Chi phí tài chính -170,190,466,726 -66,108,603,224 -51,704,887,375 -18,569,121,933
Chi phí tiền lãi -108,518,299,203 -60,360,227,171 -27,189,142,475 -12,744,916,277
Chi phí bán hàng -56,336,970,777 -44,261,329,119 -43,451,029,050 -36,002,701,872
Chi phí quản lý doanh nghiệp -78,255,337,946 -49,762,537,472 -48,450,392,050 -51,679,636,829
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 144,558,234,026 40,297,634,294 82,420,107,464 97,440,219,310
Thu nhập khác 2,122,058,301 2,908,454,110 1,103,282,649 3,811,467,393
Chi phí khác -3,718,845,551 -6,871,867,018 -12,175,219,148 -1,554,961,271
Thu nhập khác, ròng -1,596,787,250 -3,963,412,908 -11,071,936,499 2,256,506,122
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -1,698,505,619
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 142,961,446,776 36,334,221,386 71,348,170,965 97,998,219,813
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -21,196,067,767 -13,510,199,275 -17,049,223,496 -24,343,888,602
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -7,812,768,491 1,322,707,060 455,075,420 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -29,008,836,258 -12,187,492,215 -16,594,148,076 -24,343,888,602
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 113,952,610,518 24,146,729,171 54,754,022,889 73,654,331,211
Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,771,114,678 -734,610,634 -2,050,035,056 -935,621,397
Cổ đông của Công ty mẹ 109,181,495,840 24,881,339,805 56,804,057,945 74,589,952,608
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 429 113 305 570
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 429 - - -