Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam - Mã CK : QTC

  • Doanh thu thuần
  • 55.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,875.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 150,045,023,820 140,253,242,022 132,663,864,896 120,026,965,584
Các khoản giảm trừ -320,370,001 -1,232,276,458 -1,700,338,193 -626,549,755
Doanh số thuần 149,724,653,819 139,020,965,564 130,963,526,703 119,400,415,829
Giá vốn hàng bán -131,266,945,905 -122,117,941,792 -117,261,739,097 -98,075,094,228
Lãi gộp 18,457,707,914 16,903,023,772 13,701,787,606 21,325,321,601
Thu nhập tài chính 715,147,406 531,303,058 1,622,419,819 855,129,340
Chi phí tài chính -334,099,514 -260,001,625 -384,191,652 -551,140,194
Chi phí tiền lãi -240,712,117 -164,719,058 -258,019,594 -496,434,048
Chi phí bán hàng -240,000,000 -165,000,000 - -65,000,000
Chi phí quản lý doanh nghiệp -13,261,560,599 -10,138,299,928 -8,624,875,136 -12,044,233,218
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 5,337,195,207 6,871,025,277 6,315,140,637 9,520,077,529
Thu nhập khác 5,180,009,785 4,297,743,514 4,856,924,934 1,703,321,100
Chi phí khác -452,904,159 -137,631,726 -338,645,158 -656,581,858
Thu nhập khác, ròng 4,727,105,626 4,160,111,788 4,518,279,776 1,046,739,242
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 10,064,300,833 11,031,137,065 10,833,420,413 10,566,816,771
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,815,314,265 -2,463,437,486 -2,610,155,474 -2,918,668,612
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,815,314,265 -2,463,437,486 -2,610,155,474 -2,918,668,612
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 7,248,986,568 8,567,699,579 8,223,264,939 7,648,148,159
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 7,248,986,568 8,567,699,579 8,223,264,939 7,648,148,159
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,685 3,173 3,046 2,691
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -