- Mã CK : PWA

 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Tổng Tài sản - - - -
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý - - - -
Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam - - - -
Tiền gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác - - - -
Chứng khoán kinh doanh - - - -
Chứng khoán kinh doanh - - - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh - - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - - - -
Cho vay khách hàng - - - -
Cho vay khách hàng - - - -
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng - - - -
Chứng khoán đầu tư - - - -
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán - - - -
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn - - - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư - - - -
Góp vốn, đầu tư dài hạn - - - -
Đầu tư vào công ty con - - - -
Đầu tư vào công ty liên doanh - - - -
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Tài sản cố định - - - -
Tài sản cố định hữu hình - - - -
Tài sản cố định thuê tài chính - - - -
Tài sản cố định vô hình - - - -
Bất động sản đầu tư - - - -
Tài sản Có khác - - - -
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu - - - -
Tổng nợ phải trả - - - -
Các khoản nợ chính phủ và NHNN Việt Nam - - - -
Tiền gửi và vay các Tổ chức tín dụng khác - - - -
Tiền gửi của khách hàng - - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác - - - -
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của Chính phủ và các tổ chức tín dụng khác - - - -
Phát hành giấy tờ có giá - - - -
Các khoản nợ khác - - - -
Vốn chủ sở hữu - - - -
Vốn của tổ chức tín dụng - - - -
Quỹ của tổ chức tín dụng - - - -
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Lợi nhuận chưa phân phối - - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -