Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Mã CK : PVT

  • Doanh thu thuần
  • 1,109.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 84.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 18.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 11.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 960.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 6,128,693,580,033 6,734,322,492,591 5,761,450,705,430 5,267,992,727,282
Các khoản giảm trừ - -747,676,768 - -389,418,250
Doanh số thuần 6,128,693,580,033 6,733,574,815,823 5,761,450,705,430 5,267,603,309,032
Giá vốn hàng bán -5,322,284,103,400 -5,971,112,130,559 -4,984,219,025,651 -4,718,954,665,384
Lãi gộp 806,409,476,633 762,462,685,264 777,231,679,779 548,648,643,648
Thu nhập tài chính 186,946,437,430 159,327,484,591 131,573,279,984 159,116,957,921
Chi phí tài chính -159,789,245,392 -150,405,149,992 -227,120,039,861 -145,820,491,774
Chi phí tiền lãi -159,789,245,392 -122,947,562,199 -96,713,521,505 -94,650,191,245
Chi phí bán hàng -9,504,715,284 -8,950,535,194 -7,832,228,720 -5,901,992,870
Chi phí quản lý doanh nghiệp -233,416,110,935 -226,976,152,559 -211,778,114,245 -189,504,471,440
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 590,645,842,452 562,243,784,547 494,021,130,406 366,538,645,485
Thu nhập khác 36,025,301,783 42,981,024,216 67,135,269,627 196,805,004,660
Chi phí khác -8,057,573,189 -3,269,377,445 -14,917,027,843 -106,127,392,643
Thu nhập khác, ròng 27,967,728,594 39,711,646,771 52,218,241,784 90,677,612,017
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh 27,116,030,202 - - 28,474,385,376
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 645,729,601,248 601,955,431,318 546,239,372,190 485,690,642,878
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -154,161,019,120 -126,175,814,457 -114,672,179,021 -80,574,013,045
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 5,247,844,567 7,686,183,556 1,123,581,606 -3,030,473,529
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -148,913,174,553 -118,489,630,901 -113,548,597,415 -83,604,486,574
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 496,816,426,695 483,465,800,417 432,690,774,775 402,086,156,304
Lợi ích của cổ đông thiểu số 78,414,990,671 67,901,298,117 64,599,312,202 60,946,303,921
Cổ đông của Công ty mẹ 418,401,436,024 415,564,502,300 368,091,462,573 341,139,852,383
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,487 1,321 1,315 1,333
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -