Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Mã CK : PNJ

  • Doanh thu thuần
  • 4,178.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 131.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,139.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 11,049,024,104,831 8,615,363,154,443 7,739,128,121,334 9,297,810,872,565
Các khoản giảm trừ -72,187,214,867 -50,772,664,226 -33,092,915,485 -98,592,775,013
Doanh số thuần 10,976,836,889,964 8,564,590,490,217 7,706,035,205,849 9,199,218,097,552
Giá vốn hàng bán -9,064,872,939,048 -7,153,297,291,319 -6,537,985,006,949 -8,309,982,541,638
Lãi gộp 1,911,963,950,916 1,411,293,198,898 1,168,050,198,900 889,235,555,914
Thu nhập tài chính 8,794,872,100 5,265,793,888 1,327,860,382 18,739,496,430
Chi phí tài chính -56,475,629,564 -181,560,472,623 -430,803,003,461 -90,254,654,225
Chi phí tiền lãi -54,981,032,499 -73,196,281,440 -81,048,729,469 -79,682,197,799
Chi phí bán hàng -774,978,169,326 -553,623,183,284 -423,930,312,468 -354,954,031,945
Chi phí quản lý doanh nghiệp -187,936,351,549 -133,281,909,539 -117,548,223,185 -129,618,733,552
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 901,368,672,577 548,093,427,340 197,096,520,168 333,147,632,622
Thu nhập khác 7,394,867,935 47,317,460,372 1,626,760,778 2,661,863,738
Chi phí khác -1,384,144,655 -3,868,981,822 -12,129,659,586 -1,579,562,479
Thu nhập khác, ròng 6,010,723,280 43,448,478,550 -10,502,898,808 1,082,301,259
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - -913,939,311 518,169,336 803,613,002
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 907,379,395,857 590,627,966,579 187,111,790,696 335,033,546,883
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -182,038,883,247 -139,964,060,336 -113,507,690,366 -79,455,050,132
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -484,064,550 -175,856,983 1,941,616,332 293,307,944
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -182,522,947,797 -140,139,917,319 -111,566,074,034 -79,161,742,188
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 724,856,448,060 450,488,049,260 75,545,716,662 255,871,804,695
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - 13,376,498,721
Cổ đông của Công ty mẹ 724,856,448,060 450,488,049,260 75,545,716,662 242,495,305,974
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6,434 4,383 568 2,144
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -