Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ - Mã CK : PMP

  • Doanh thu thuần
  • 187.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 9.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 17.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 6.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 397,195,826,945 286,393,895,841 294,832,481,955 228,494,154,060
Các khoản giảm trừ -1,085,127,876 - - -39,373,576
Doanh số thuần 396,110,699,069 286,393,895,841 294,832,481,955 228,454,780,484
Giá vốn hàng bán -347,340,229,647 -245,138,409,939 -253,215,984,891 -190,702,469,172
Lãi gộp 48,770,469,422 41,255,485,902 41,616,497,064 37,752,311,312
Thu nhập tài chính 817,212,612 194,458,026 670,302,817 687,222,454
Chi phí tài chính -4,760,545,142 -3,048,291,962 -2,925,126,827 -2,331,454,934
Chi phí tiền lãi -4,347,144,806 -2,833,600,494 -2,647,947,276 -2,289,370,801
Chi phí bán hàng -9,621,669,760 -7,777,631,394 -8,094,253,953 -6,216,191,279
Chi phí quản lý doanh nghiệp -21,759,054,207 -17,679,672,473 -18,881,718,279 -18,183,389,748
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 13,446,412,925 12,944,348,099 12,385,700,822 11,708,497,805
Thu nhập khác 2,779,328,161 177,195,426 464,578,971 70,194,635
Chi phí khác -764,789,561 -98,337,174 -187,173,506 -37,610,394
Thu nhập khác, ròng 2,014,538,600 78,858,252 277,405,465 32,584,241
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 15,460,951,525 13,023,206,351 12,663,106,287 11,741,082,046
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -3,560,535,441 -2,674,961,337 -1,549,997,098 -1,563,614,128
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -3,560,535,441 -2,674,961,337 -1,549,997,098 -1,563,614,128
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 11,900,416,084 10,348,245,014 11,113,109,189 10,177,467,918
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 11,900,416,084 10,348,245,014 11,113,109,189 10,177,467,918
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 2,094 2,249 2,181
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -