Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện - Mã CK : PMJ

  • Doanh thu thuần
  • 39.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 1.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 32.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 7.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 131,921,144,076 100,882,528,685 53,621,252,768 32,703,704,949
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 131,921,144,076 100,882,528,685 53,621,252,768 32,703,704,949
Giá vốn hàng bán -107,433,319,692 -78,637,140,682 -36,776,317,975 -18,469,290,641
Lãi gộp 24,487,824,384 22,245,388,003 16,844,934,793 14,234,414,308
Thu nhập tài chính 1,908,469,713 1,923,457,262 1,895,487,584 2,267,317,930
Chi phí tài chính -226,947 54,628,342 - 240,000,000
Chi phí tiền lãi - - - -
Chi phí bán hàng -14,965,023,434 -12,157,217,838 -6,953,529,783 -4,985,985,136
Chi phí quản lý doanh nghiệp -7,063,276,501 -8,034,810,851 -9,696,765,066 -7,571,348,208
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 4,367,767,215 4,031,444,918 2,090,127,528 4,184,398,894
Thu nhập khác 54,443,315 120,130,528 11,938,689 689,674,277
Chi phí khác -16,144,379 -519,468,392 -473,752,089 -448,327,365
Thu nhập khác, ròng 38,298,936 -399,337,864 -461,813,400 241,346,912
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 4,406,066,151 3,632,107,054 1,628,314,128 4,425,745,806
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -951,979,897 -753,493,229 -611,628,076 -919,727,326
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - -177,591,806 -116,041,678 69,336,668
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -951,979,897 -931,085,035 -727,669,754 -850,390,658
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 3,454,086,254 2,701,022,019 900,644,374 3,575,355,148
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 3,454,086,254 2,701,022,019 900,644,374 3,575,355,148
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,919 1,271 500 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -