Công ty Cổ phần Pin Hà Nội - Mã CK : PHN

  • Doanh thu thuần
  • 290.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 16.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 16.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 7.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 4,826.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 305,675,345,497 282,271,871,952 296,650,614,946 -
Các khoản giảm trừ -7,436,586,261 -8,939,643,774 -6,315,267,520 -
Doanh số thuần 298,238,759,236 273,332,228,178 290,335,347,426 -
Giá vốn hàng bán -244,624,022,044 -225,630,909,225 -241,634,461,490 -
Lãi gộp 53,614,737,192 47,701,318,953 48,700,885,936 -
Thu nhập tài chính 1,841,406,098 1,203,651,174 203,360,048 -
Chi phí tài chính -2,617,359,674 -1,688,529,532 -1,671,178,377 -
Chi phí tiền lãi -367,192,475 -233,714,806 -674,906,794 -
Chi phí bán hàng -16,182,054,811 -15,855,744,977 -13,076,967,310 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -14,273,629,326 -15,401,333,790 -13,160,609,255 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 22,383,099,479 15,959,361,828 20,995,491,042 -
Thu nhập khác 165,257,319 178,297,653 519,458,707 -
Chi phí khác -19,781,447 -500,067 -1,387,124 -
Thu nhập khác, ròng 145,475,872 177,797,586 518,071,583 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 22,528,575,351 16,137,159,414 21,513,562,625 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -4,462,628,054 -3,565,340,471 -4,840,515,744 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -4,462,628,054 -3,565,340,471 -4,840,515,744 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 18,065,947,297 12,571,818,943 16,673,046,881 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 18,065,947,297 12,571,818,943 16,673,046,881 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,487 2,426 4,826 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -