Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt - Mã CK : PDV

  • Doanh thu thuần
  • 698.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 22.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 6.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,227.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 709,531,694,435 678,010,006,429 572,088,257,320 698,922,404,966
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 709,531,694,435 678,010,006,429 572,088,257,320 698,922,404,966
Giá vốn hàng bán -670,125,805,586 -624,457,269,481 -519,902,190,056 -651,970,905,755
Lãi gộp 39,405,888,849 53,552,736,948 52,186,067,264 46,951,499,211
Thu nhập tài chính 5,364,867,561 4,291,558,542 4,645,205,667 2,332,773,201
Chi phí tài chính -10,396,810,581 -11,380,141,760 -25,284,022,439 -13,422,919,001
Chi phí tiền lãi -5,824,705,018 -7,231,879,602 -9,142,274,777 -9,145,428,210
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -18,294,844,072 -24,003,710,804 -21,490,622,456 -18,043,356,221
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 16,079,101,757 22,460,442,926 10,056,628,036 17,817,997,190
Thu nhập khác 1,055,260,291 9,171,269,505 14,467,942,131 4,857,637,225
Chi phí khác -128,606,164 -146,762,843 -74,644,888 -422,676,868
Thu nhập khác, ròng 926,654,127 9,024,506,662 14,393,297,243 4,434,960,357
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 17,005,755,884 31,484,949,588 24,449,925,279 22,252,957,547
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,023,871,015 - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,023,871,015 - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 14,981,884,869 31,484,949,588 24,449,925,279 22,252,957,547
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 14,981,884,869 31,484,949,588 24,449,925,279 22,252,957,547
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 837 1,817 1,161 1,227
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -