Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Mã CK : PDR

  • Doanh thu thuần
  • 491.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2009)
  • Lợi nhuận thuần
  • 146.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 41.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 36.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,123.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh số - 1,542,032,394,877 1,523,980,005,444 448,649,729,840
Các khoản giảm trừ - -215,406,237,704 -27,314,421,600 -46,135,812,726
Doanh số thuần - 1,326,626,157,173 1,496,665,583,844 402,513,917,114
Giá vốn hàng bán - -807,580,163,076 -1,093,340,694,560 -256,222,126,422
Lãi gộp - 519,045,994,097 403,324,889,284 146,291,790,692
Thu nhập tài chính - 3,695,423,725 3,223,990,284 855,428,930
Chi phí tài chính - -878,810,109 -2,378,387,948 -1,520,833,334
Chi phí tiền lãi - -638,810,109 -1,995,666,333 -1,520,833,334
Chi phí bán hàng - -101,154,109,064 -55,473,117,992 -12,618,765,861
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -57,970,821,539 -42,488,317,898 -30,977,012,771
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 362,416,054,559 304,279,343,498 99,792,709,881
Thu nhập khác - 194,137,535,123 646,192,514 101,364,748,243
Chi phí khác - -5,686,153,216 -495,502,796 -589,298,848
Thu nhập khác, ròng - 188,451,381,907 150,689,718 100,775,449,395
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 550,867,436,466 304,430,033,216 200,568,159,276
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -110,270,491,673 -63,140,960,397 -44,842,897,582
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - -717,074,747 1,230,519,920 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -110,987,566,420 -61,910,440,477 -44,842,897,582
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 439,879,870,046 242,519,592,739 155,725,261,694
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -2,358,215
Cổ đông của Công ty mẹ - 439,879,870,046 242,519,592,739 155,727,619,909
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 1,873 1,136 922
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -