Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - Mã CK : PBP

  • Doanh thu thuần
  • 74.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2012)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.2 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 14.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 187,021,567,812 153,298,850,980 144,476,510,268 160,455,515,450
Các khoản giảm trừ -94,657,300 - - -3,542,125,650
Doanh số thuần 186,926,910,512 153,298,850,980 144,476,510,268 156,913,389,800
Giá vốn hàng bán -159,484,927,711 -125,837,371,394 -120,656,939,156 -133,417,656,711
Lãi gộp 27,441,982,801 27,461,479,586 23,819,571,112 23,495,733,089
Thu nhập tài chính 17,044,104 30,601,798 122,409,154 277,499,494
Chi phí tài chính -3,468,439,721 -2,722,331,317 -2,981,668,071 -4,332,774,960
Chi phí tiền lãi -3,467,673,421 -2,685,278,696 -2,981,513,071 -4,328,916,560
Chi phí bán hàng -3,728,039,946 -3,763,825,820 -2,542,052,535 -1,926,327,404
Chi phí quản lý doanh nghiệp -11,680,589,978 -10,805,773,032 -8,476,870,133 -6,223,929,905
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 8,581,957,260 10,200,151,215 9,941,389,527 11,290,200,314
Thu nhập khác - 90,909,091 - 94,181,818
Chi phí khác - - - -6,234,057
Thu nhập khác, ròng - 90,909,091 - 87,947,761
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 8,581,957,260 10,291,060,306 9,941,389,527 11,378,148,075
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,439,584,609 -1,084,636,971 -994,138,952 -1,137,814,807
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,439,584,609 -1,084,636,971 -994,138,952 -1,137,814,807
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 7,142,372,651 9,206,423,335 8,947,250,575 10,240,333,268
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 7,142,372,651 9,206,423,335 8,947,250,575 10,240,333,268
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,400 1,805 2,329 3,136
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -