Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông - Mã CK : ORS

  • Doanh thu thuần
  • 51.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • -115.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • -130.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -156.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -4,821.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 17,859,515,329 13,267,427,698 7,914,771,903 11,936,662,507
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 4,190,361,438 2,078,216,400 1,523,634,845 2,506,940,444
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn - - 2,005,824,810 4,274,424,573
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu hoạt động tư vấn 1,879,500,000 - 34,090,909 499,742,237
Doanh thu lưu ký chứng khoán 307,813,725 358,200,552 355,491,289 413,135,576
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá - - - -
Thu cho thuê sử dụng tài sản - - - -
Doanh thu khác 383,574,310 123,962,066 3,995,730,050 4,242,419,677
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -216,000
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 17,859,515,329 13,267,427,698 7,914,771,903 11,936,446,507
Chi phí hoạt động kinh doanh -13,649,807,725 -17,318,233,176 -15,072,059,097 -4,043,121,207
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 4,209,707,604 -4,050,805,478 -7,157,287,194 7,893,325,300
Chi phí quản lý doanh nghiệp -7,581,300,017 -9,711,464,709 11,296,353,473 -7,591,569,430
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,936,675,737 -13,505,650,138 4,139,066,279 301,755,870
Thu nhập khác 298,519,845 1,687,942 118,417,319 383,542,273
Chi phí khác -354,688,671 -260,850 -453,282,000 -39,827,220
Lợi nhuận khác -56,168,826 1,427,092 -334,864,681 343,715,053
Lãi /lỗ từ công ty liên doanh/liên kết - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,992,844,563 -13,504,223,046 3,804,201,598 645,470,923
Chi phí thuế thu nhập hiện hành - - - -
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại - - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,992,844,563 -13,504,223,046 3,804,201,598 645,470,923
Lợi ích cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ -2,992,844,563 -13,504,223,046 3,804,201,598 645,470,923
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -125 -563 159 27