Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC - Mã CK : OPC

  • Doanh thu thuần
  • 371.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2009)
  • Lợi nhuận thuần
  • 49.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 36.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 16.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 5,958.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh số - 963,929,257,510 793,303,647,347 663,914,334,515
Các khoản giảm trừ - -2,194,409,304 -2,898,625,029 -700,912,295
Doanh số thuần - 961,734,848,206 790,405,022,318 663,213,422,220
Giá vốn hàng bán - -555,630,752,620 -441,160,682,307 -361,377,930,633
Lãi gộp - 406,104,095,586 349,244,340,011 301,835,491,587
Thu nhập tài chính - 6,096,510,719 4,434,386,188 1,968,037,884
Chi phí tài chính - -10,601,159,230 -9,693,258,335 -7,759,292,121
Chi phí tiền lãi - -4,056,441,810 -2,897,279,441 -812,191,275
Chi phí bán hàng - -194,642,294,972 -166,900,899,750 -141,250,800,587
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -94,554,048,208 -77,804,295,515 -63,807,436,412
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 113,167,060,166 100,108,016,851 91,524,600,676
Thu nhập khác - 697,391,668 493,331,428 642,822,560
Chi phí khác - -480,586,199 -158,985,794 -98,982,245
Thu nhập khác, ròng - 216,805,469 334,345,634 543,840,315
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 113,383,865,635 100,442,362,485 92,068,440,991
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -26,994,084,566 -22,027,738,437 -21,621,117,207
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - 1,028,128,102 251,873,229 -130,857,246
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -25,965,956,464 -21,775,865,208 -21,751,974,453
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 87,417,909,171 78,666,497,277 70,316,466,538
Lợi ích của cổ đông thiểu số - 587,109,841 554,725,991 -
Cổ đông của Công ty mẹ - 86,830,799,330 78,111,771,286 70,316,466,538
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 3,092 2,775 3,188
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -