Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Mã CK : NVL

  • Doanh thu thuần
  • 2,801.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 96.2 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 16.9%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 656.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh số - 11,759,393,956,148 7,369,463,145,396 6,692,627,652,016
Các khoản giảm trừ - -127,057,926,975 -10,282,224,581 -19,192,626,026
Doanh số thuần - 11,632,336,029,173 7,359,180,920,815 6,673,435,025,990
Giá vốn hàng bán - -8,375,505,074,901 -5,776,101,411,561 -5,333,572,153,182
Lãi gộp - 3,256,830,954,272 1,583,079,509,254 1,339,862,872,808
Thu nhập tài chính - 1,696,524,125,589 2,523,042,548,253 334,610,510,102
Chi phí tài chính - -1,463,309,502,095 -1,115,230,030,171 -440,474,549,151
Chi phí tiền lãi - -1,205,387,997,120 -863,073,263,518 -351,425,428,041
Chi phí bán hàng - -258,292,397,030 -165,484,975,281 -238,914,350,343
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -676,193,753,758 -641,600,989,722 -359,824,463,054
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 2,567,638,853,571 2,184,304,599,820 636,252,766,497
Thu nhập khác - 62,422,616,018 44,524,814,573 32,757,004,998
Chi phí khác - -41,562,445,470 -39,125,801,538 -60,896,807,714
Thu nhập khác, ròng - 20,860,170,548 5,399,013,035 -28,139,802,716
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 2,588,499,024,119 2,189,703,612,855 608,112,963,781
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -810,647,531,519 -327,371,479,437 -204,312,351,202
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - 283,791,739,656 -202,982,820,440 37,959,337,948
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -526,855,791,863 -530,354,299,877 -166,353,013,254
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 2,061,643,232,256 1,659,349,312,978 441,759,950,527
Lợi ích của cổ đông thiểu số - 28,161,421,934 -5,728,244,382 26,337,286,515
Cổ đông của Công ty mẹ - 2,033,481,810,322 1,665,077,557,360 415,422,664,012
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 3,210 3,396 1,374
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - 3,210 3,059 -