Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội - Mã CK : NS3

  • Doanh thu thuần
  • 120.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 17.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 30.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 14.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 161,966,313,063 132,655,736,775 120,516,130,555 -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 161,966,313,063 132,655,736,775 120,516,130,555 -
Giá vốn hàng bán -101,824,993,645 -87,977,433,153 -83,541,947,988 -
Lãi gộp 60,141,319,418 44,678,303,622 36,974,182,567 -
Thu nhập tài chính 183,888,238 48,504,546 - -
Chi phí tài chính -69,738,728 -676,353 - -
Chi phí tiền lãi -69,738,728 -676,353 - -
Chi phí bán hàng -27,111,774,651 -22,890,090,833 -15,370,238,284 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -10,146,775,253 -6,281,980,180 -4,527,599,957 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 22,996,919,024 15,554,060,802 17,076,344,326 -
Thu nhập khác 2,727,273 444,700 - -
Chi phí khác - - - -
Thu nhập khác, ròng 2,727,273 444,700 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 22,999,646,297 15,554,505,502 17,076,344,326 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -4,599,929,259 -1,008,431,866 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -4,599,929,259 -1,008,431,866 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 18,399,717,038 14,546,073,636 17,076,344,326 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 18,399,717,038 14,546,073,636 17,076,344,326 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,345 664 - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -