Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang - Mã CK : NPH

  • Doanh thu thuần
  • 1.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 34.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 54.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 4,628.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 887,501,797 778,879,984 931,597,224 987,759,990
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 887,501,797 778,879,984 931,597,224 987,759,990
Giá vốn hàng bán -854,790,587 -895,174,033 -639,152,324 -693,078,545
Lãi gộp 32,711,210 -116,294,049 292,444,900 294,681,445
Thu nhập tài chính 930,631,083 864,685,743 951,909,546 479,003,957
Chi phí tài chính - - -12,675,705 -
Chi phí tiền lãi - - -12,675,705 -
Chi phí bán hàng -126,733,126 -83,766,254 -95,250,328 -130,644,072
Chi phí quản lý doanh nghiệp -425,450,730 -223,691,531 -296,626,769 -297,170,467
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 411,158,437 440,933,909 839,801,644 345,870,863
Thu nhập khác 60,558,365 76,589,999 89,852,654 108,017,634
Chi phí khác -58,058,365 -73,189,999 -386,784,396 -97,523,434
Thu nhập khác, ròng 2,500,000 3,400,000 -296,931,742 10,494,200
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 413,658,437 444,333,909 542,869,902 356,365,063
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -82,731,687 -88,866,782 -168,582,368 -71,273,012
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -82,731,687 -88,866,782 -168,582,368 -71,273,012
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 330,926,750 355,467,127 374,287,534 285,092,051
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 330,926,750 355,467,127 374,287,534 285,092,051
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 42 65 197 1,668
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -