Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin - Mã CK : NBC

  • Doanh thu thuần
  • 1,479.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 78.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 16.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 5.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 13,072.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,490,969,566,317 1,216,124,724,486 1,366,316,293,138 1,821,088,102,090
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 1,490,969,566,317 1,216,124,724,486 1,366,316,293,138 1,821,088,102,090
Giá vốn hàng bán -1,115,936,444,709 -984,287,050,567 -1,109,198,183,136 -1,488,729,140,541
Lãi gộp 375,033,121,608 231,837,673,919 257,118,110,002 332,358,961,549
Thu nhập tài chính 2,518,207,021 2,113,175,429 876,939,863 1,629,259,318
Chi phí tài chính -87,994,057,979 -15,627,020,735 -5,138,990,911 -12,120,120,296
Chi phí tiền lãi -84,465,602,915 -15,137,236,397 -5,135,546,230 -11,004,700,731
Chi phí bán hàng -41,742,036,835 -51,431,881,942 -64,089,180,249 -55,130,238,370
Chi phí quản lý doanh nghiệp -146,859,645,555 -127,263,311,637 -129,570,782,984 -140,424,849,465
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 100,955,588,260 39,628,635,034 59,196,095,721 126,313,012,736
Thu nhập khác 9,485,083,155 13,491,471,409 10,429,436,978 32,719,630,997
Chi phí khác -1,347,564,188 -3,902,731,243 -2,788,481,745 -15,996,057,802
Thu nhập khác, ròng 8,137,518,967 9,588,740,166 7,640,955,233 16,723,573,195
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 109,093,107,227 49,217,375,200 66,837,050,954 143,036,585,931
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -21,876,207,013 -10,525,124,564 -15,539,142,666 -32,075,032,569
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -21,876,207,013 -10,525,124,564 -15,539,142,666 -32,075,032,569
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 87,216,900,214 38,692,250,636 51,297,908,288 110,961,553,362
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 87,216,900,214 38,692,250,636 51,297,908,288 110,961,553,362
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,357 1,046 836 3,963
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -