Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà - Mã CK : MTC

  • Doanh thu thuần
  • 25.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2009)
  • Lợi nhuận thuần
  • 1.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 15.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 7.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 321.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 40,204,222,980 32,305,673,567 36,859,558,330 28,819,422,135
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 40,204,222,980 32,305,673,567 36,859,558,330 28,819,422,135
Giá vốn hàng bán -29,746,312,876 -24,733,852,959 -29,357,298,440 -23,395,203,507
Lãi gộp 10,457,910,104 7,571,820,608 7,502,259,890 5,424,218,628
Thu nhập tài chính 411,674,125 296,794,868 83,234,228 130,831,923
Chi phí tài chính -32,041,452 -40,384,630 -15,624,964 -
Chi phí tiền lãi -32,041,452 -40,384,630 -15,624,964 -
Chi phí bán hàng -2,929,272,811 -2,370,461,450 -2,645,543,198 -2,301,106,072
Chi phí quản lý doanh nghiệp -5,002,303,237 -4,636,486,468 -3,985,082,422 -2,927,685,749
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 2,905,966,729 821,282,928 939,243,534 326,258,730
Thu nhập khác 9,624,000 95,946,798 4,060,000 285,714,286
Chi phí khác -40,000,000 - -26,704,547 -112,824,060
Thu nhập khác, ròng -30,376,000 95,946,798 -22,644,547 172,890,226
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 2,875,590,729 917,229,726 916,598,987 499,148,956
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -586,479,647 -243,455,885 -224,091,777 -119,844,770
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - 18,840,000 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -586,479,647 -224,615,885 -224,091,777 -119,844,770
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 2,289,111,082 692,613,841 692,507,210 379,304,186
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 2,289,111,082 692,613,841 692,507,210 379,304,186
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 175 53 124 73
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -