Công ty Cổ phần May Phú Thành - Mã CK : MPT

  • Doanh thu thuần
  • 13.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.9%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -0.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -325.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 105,782,034,736 119,943,203,092 90,728,940,669 43,126,881,928
Các khoản giảm trừ - -87,274 -199,400 -
Doanh số thuần 105,782,034,736 119,943,115,818 90,728,741,269 43,126,881,928
Giá vốn hàng bán -92,932,210,459 -97,058,195,044 -71,795,995,628 -37,139,569,600
Lãi gộp 12,849,824,277 22,884,920,774 18,932,745,641 5,987,312,328
Thu nhập tài chính 342,432,342 1,821,514,178 12,864,479,236 136,768,873
Chi phí tài chính -4,467,519,676 -9,329,418,235 -7,473,488,084 -1,217,843,281
Chi phí tiền lãi - -8,792,407,173 -5,286,703,755 -739,466,250
Chi phí bán hàng -613,481,775 -1,728,661,515 -1,296,422,352 -159,104,776
Chi phí quản lý doanh nghiệp -2,638,243,274 -5,248,623,315 -5,988,371,060 -1,060,052,350
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 5,473,011,894 8,399,731,887 17,038,943,381 3,687,080,794
Thu nhập khác 974,356,197 680,297,012 5,092,000 495,023,729
Chi phí khác -1,194,331,568 -1,128,161,701 -382,136,279 -356,908,798
Thu nhập khác, ròng -219,975,371 -447,864,689 -377,044,279 138,114,931
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 5,253,036,523 7,951,867,198 16,661,899,102 3,825,195,725
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,263,595,501 -1,892,157,289 -4,009,626,000 -858,714,392
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,263,595,501 -1,892,157,289 -4,009,626,000 -858,714,392
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 3,989,441,022 6,059,709,909 12,652,273,102 2,966,481,333
Lợi ích của cổ đông thiểu số - 240,042,300 164,152,444 267,786,444
Cổ đông của Công ty mẹ 3,989,441,022 5,819,667,609 12,488,120,658 2,698,694,889
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 257 613 1,318 1,584
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -