Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang - Mã CK : LGL

  • Doanh thu thuần
  • 225.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 17.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 16.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 10.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,165.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 861,763,044,461 191,636,397,770 121,581,036,393 183,890,122,096
Các khoản giảm trừ - -74,834 - -
Doanh số thuần 861,763,044,461 191,636,322,936 121,581,036,393 183,890,122,096
Giá vốn hàng bán -628,496,036,919 -137,258,520,370 -65,742,248,672 -138,867,975,090
Lãi gộp 233,267,007,542 54,377,802,566 55,838,787,721 45,022,147,006
Thu nhập tài chính 5,591,494,711 387,288,501 1,319,519,134 26,893,467,157
Chi phí tài chính -54,976,269,723 -15,437,663,294 -14,107,982,637 -14,280,389,334
Chi phí tiền lãi -54,976,269,723 -10,255,152,967 -10,255,623,937 -21,011,060,062
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -51,183,933,225 -13,502,413,633 -26,968,862,329 -15,743,185,085
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 138,425,747,112 22,305,683,240 10,617,596,594 41,892,039,744
Thu nhập khác 61,820,236 522,842,741 9,653,997,809 5,681,850,928
Chi phí khác -252,789,420 -1,093,269,354 -7,348,265,999 -6,012,213,640
Thu nhập khác, ròng -190,969,184 -570,426,613 2,305,731,810 -330,362,712
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -4,942,279,878
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 138,234,777,928 21,735,256,627 12,923,328,404 36,619,397,154
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -29,464,846,094 -1,556,015,314 -3,489,507,497 -2,565,114,441
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -2,406,450,651 -3,552,751,111 2,241,401,283 -1,170,813,657
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -31,871,296,745 -5,108,766,425 -1,248,106,214 -3,735,928,098
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 106,363,481,183 16,626,490,202 11,675,222,190 32,883,469,056
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,299,097,529 1,596,604,959 3,530,497,853 2,690,277,761
Cổ đông của Công ty mẹ 104,064,383,654 15,029,885,243 8,144,724,337 30,193,191,295
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,158 676 405 1,510
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -