Công ty Cổ phần KOSY - Mã CK : KOS

  • Doanh thu thuần
  • 150.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2016)
  • Lợi nhuận thuần
  • 20.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 12.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 16.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 856.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 407,688,516,205 150,575,645,615 - -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 407,688,516,205 150,575,645,615 - -
Giá vốn hàng bán -366,028,399,635 -131,419,998,021 - -
Lãi gộp 41,660,116,570 19,155,647,594 - -
Thu nhập tài chính 8,999,419,690 9,016,151,043 - -
Chi phí tài chính -2,671,612,474 -710,182,980 - -
Chi phí tiền lãi -2,671,612,474 -710,182,980 - -
Chi phí bán hàng -3,699,810,592 -225,809,118 - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -9,397,836,398 -2,526,618,412 - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 34,890,276,796 24,709,188,127 - -
Thu nhập khác - - - -
Chi phí khác -1,320,034,820 -93,987,902 - -
Thu nhập khác, ròng -1,320,034,820 -93,987,902 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 33,570,241,976 24,615,200,225 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -7,051,403,730 -4,078,711,915 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -7,051,403,730 -4,078,711,915 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 26,518,838,246 20,536,488,310 - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 26,518,838,246 20,536,488,310 - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 645 856 - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -