Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - Mã CK : JVC

  • Doanh thu thuần
  • 136.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 33.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 566,107,311,447 485,536,703,854 616,080,698,329 923,088,985,264
Các khoản giảm trừ -3,929,482,900 -9,691,626,879 -18,034,614,286 -12,440,476
Doanh số thuần 562,177,828,547 475,845,076,975 598,046,084,043 923,076,544,788
Giá vốn hàng bán -416,421,330,670 -535,722,078,630 -410,335,485,920 -617,252,168,776
Lãi gộp 145,756,497,877 -59,877,001,655 187,710,598,123 305,824,376,012
Thu nhập tài chính 718,183,446 442,846,489 1,390,661,458 513,445,857
Chi phí tài chính -5,147,840,389 -116,044,926,062 -35,343,425,059 -48,369,857,206
Chi phí tiền lãi -3,483,146,061 -5,328,719,477 -26,476,760,022 -46,646,258,633
Chi phí bán hàng -99,528,568,349 -35,433,115,209 -28,984,180,886 -5,347,113,604
Chi phí quản lý doanh nghiệp -41,823,874,428 -544,096,822,662 -688,015,575,014 -38,418,047,288
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -25,601,843 -755,009,019,099 -563,241,921,378 214,202,803,771
Thu nhập khác 22,591,660,061 21,543,274,181 49,920,531,075 84,558,673,026
Chi phí khác -4,082,218,757 -37,279,673,373 -38,267,263,876 -68,404,240,993
Thu nhập khác, ròng 18,509,441,304 -15,736,399,192 11,653,267,199 16,154,432,033
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 18,483,839,461 -770,745,418,291 -551,588,654,179 230,357,235,804
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -12,582,607 9,730,320,931 -26,556,801,493 -53,510,757,057
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 582,381,643 -97,743,278 -415,758,810 942,081,094
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 569,799,036 9,632,577,653 -26,972,560,303 -52,568,675,963
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 19,053,638,497 -761,112,840,638 -578,561,214,482 177,788,559,841
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 19,053,638,497 -761,112,840,638 -578,561,214,482 177,788,559,841
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -