Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang - Mã CK : ITQ

  • Doanh thu thuần
  • 286.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2009)
  • Lợi nhuận thuần
  • -1.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 4.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -0.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 403,976,160,624 394,950,508,554 534,596,377,884 556,589,574,537
Các khoản giảm trừ -714,509,745 -261,071,775 -18,181,818 -2,334,368,232
Doanh số thuần 403,261,650,879 394,689,436,779 534,578,196,066 554,255,206,305
Giá vốn hàng bán -373,465,274,688 -371,235,972,224 -490,260,173,308 -513,609,369,238
Lãi gộp 29,796,376,191 23,453,464,555 44,318,022,758 40,645,837,067
Thu nhập tài chính 1,210,322,098 2,282,784,675 2,044,199,308 15,942,615
Chi phí tài chính -7,967,425,858 -9,477,736,149 -11,348,360,000 -7,039,792,298
Chi phí tiền lãi -7,578,641,836 -8,384,792,760 -8,410,958,122 -7,039,792,298
Chi phí bán hàng -6,361,155,272 -5,363,332,632 -4,833,507,862 -3,393,694,529
Chi phí quản lý doanh nghiệp -11,296,680,260 -9,819,307,552 -7,906,948,886 -5,892,367,772
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 5,381,436,899 1,075,872,897 22,273,405,318 24,335,925,083
Thu nhập khác 390,202,599 632,501,507 708,465,606 852,860,247
Chi phí khác -479,660,576 -101,313,808 -456,122,551 -1,092,846,569
Thu nhập khác, ròng -89,457,977 531,187,699 252,343,055 -239,986,322
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 5,291,978,922 1,607,060,596 22,525,748,373 24,095,938,761
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,231,762,449 -455,279,805 -5,037,450,727 -5,301,106,527
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,231,762,449 -455,279,805 -5,037,450,727 -5,301,106,527
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 4,060,216,473 1,151,780,791 17,488,297,646 18,794,832,234
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 4,060,216,473 1,151,780,791 17,488,297,646 18,794,832,234
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 162 46 875 1,584
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -