Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Mã CK : ILS

  • Doanh thu thuần
  • 100.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2017)
  • Lợi nhuận thuần
  • 2.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 28.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 100,138,980,955 - - -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 100,138,980,955 - - -
Giá vốn hàng bán -72,035,939,483 - - -
Lãi gộp 28,103,041,472 - - -
Thu nhập tài chính 9,818,530,300 - - -
Chi phí tài chính -983,103,045 - - -
Chi phí tiền lãi -709,335,590 - - -
Chi phí bán hàng -624,380,124 - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -33,056,198,588 - - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 3,257,890,015 - - -
Thu nhập khác 13,384,625,948 - - -
Chi phí khác -13,665,311,058 - - -
Thu nhập khác, ròng -280,685,110 - - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 2,977,204,905 - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -563,721,666 - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -563,721,666 - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 2,413,483,239 - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số 933,631,933 - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 1,479,851,306 - - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -