Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Mã CK : IJC

  • Doanh thu thuần
  • 51.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2007)
  • Lợi nhuận thuần
  • 19.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 77.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 54.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,029.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 2,036,791,525,991 701,767,034,129 1,049,170,281,693 653,906,867,231
Các khoản giảm trừ -66,236,513,699 -15,613,857,248 -13,595,430,209 -38,754,140,451
Doanh số thuần 1,970,555,012,292 686,153,176,881 1,035,574,851,484 615,152,726,780
Giá vốn hàng bán -1,614,902,270,238 -413,046,994,118 -641,228,064,136 -352,830,532,192
Lãi gộp 355,652,742,054 273,106,182,763 394,346,787,348 262,322,194,588
Thu nhập tài chính 3,331,576,321 3,120,304,388 2,366,280,016 33,514,865,708
Chi phí tài chính -116,193,940,262 -84,157,569,660 -51,487,822,371 -46,422,893,781
Chi phí tiền lãi -77,628,899,984 -71,090,537,415 -38,400,512,953 -29,175,289,243
Chi phí bán hàng -37,061,467,260 -37,250,636,270 -40,285,667,853 -42,585,679,971
Chi phí quản lý doanh nghiệp -48,050,855,127 -23,648,143,477 -23,056,053,147 -19,953,760,382
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 157,678,055,726 131,170,137,744 281,883,523,993 186,874,726,162
Thu nhập khác 4,571,612,144 16,821,673,019 2,431,633,745 2,476,779,632
Chi phí khác -1,753,892,974 -248,905,896 -5,856,828,374 -3,720,930,816
Thu nhập khác, ròng 2,817,719,170 16,572,767,123 -3,425,194,629 -1,244,151,184
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 160,495,774,896 147,742,904,867 278,458,329,364 185,630,574,978
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -32,513,522,479 -25,721,765,732 -48,013,185,335 -24,097,117,976
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -32,513,522,479 -25,721,765,732 -48,013,185,335 -24,097,117,976
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 127,982,252,417 122,021,139,135 230,445,144,029 161,533,457,002
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 127,982,252,417 122,021,139,135 230,445,144,029 161,533,457,002
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 434 418 840 589
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -