Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Mã CK : IJC

  • Doanh thu thuần
  • 223.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 96.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 61.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 48.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,761.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 992,793,347,653 2,036,791,525,991 701,767,034,129 1,049,170,281,693
Các khoản giảm trừ -44,578,842,126 -66,236,513,699 -15,613,857,248 -13,595,430,209
Doanh số thuần 948,214,505,527 1,970,555,012,292 686,153,176,881 1,035,574,851,484
Giá vốn hàng bán -526,610,104,869 -1,614,902,270,238 -413,046,994,118 -641,228,064,136
Lãi gộp 421,604,400,658 355,652,742,054 273,106,182,763 394,346,787,348
Thu nhập tài chính 2,969,739,859 3,331,576,321 3,120,304,388 2,366,280,016
Chi phí tài chính -118,815,911,833 -116,193,940,262 -84,157,569,660 -51,487,822,371
Chi phí tiền lãi 73,422,955,361 -77,628,899,984 -71,090,537,415 -38,400,512,953
Chi phí bán hàng -34,567,560,276 -37,061,467,260 -37,250,636,270 -40,285,667,853
Chi phí quản lý doanh nghiệp -55,386,931,480 -48,050,855,127 -23,648,143,477 -23,056,053,147
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 215,803,736,928 157,678,055,726 131,170,137,744 281,883,523,993
Thu nhập khác 6,918,628,521 4,571,612,144 16,821,673,019 2,431,633,745
Chi phí khác -911,989,190 -1,753,892,974 -248,905,896 -5,856,828,374
Thu nhập khác, ròng 6,006,639,331 2,817,719,170 16,572,767,123 -3,425,194,629
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 221,810,376,259 160,495,774,896 147,742,904,867 278,458,329,364
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -37,482,061,326 -32,513,522,479 -25,721,765,732 -48,013,185,335
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -37,482,061,326 -32,513,522,479 -25,721,765,732 -48,013,185,335
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 184,328,314,933 127,982,252,417 122,021,139,135 230,445,144,029
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 184,328,314,933 127,982,252,417 122,021,139,135 230,445,144,029
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,104 434 418 840
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -