Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - Mã CK : ICG

  • Doanh thu thuần
  • 260.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 30.2 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 11.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 12.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,931.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 15,045,050,267 20,541,506,337 132,420,236,013 142,165,854,401
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 15,045,050,267 20,541,506,337 132,420,236,013 142,165,854,401
Giá vốn hàng bán -8,264,975,362 -5,477,907,333 -108,823,824,107 -122,028,960,940
Lãi gộp 6,780,074,905 15,063,599,004 23,596,411,906 20,136,893,461
Thu nhập tài chính 2,474,267,893 2,362,991,749 5,357,808,303 3,683,653,021
Chi phí tài chính -206,376,215 - - -
Chi phí tiền lãi -206,376,215 - - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -8,570,994,777 -11,114,354,051 -10,210,076,292 -8,138,952,197
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 476,971,806 6,312,236,702 18,744,143,917 15,681,594,285
Thu nhập khác 348,926,360 58,442,334 172,429,886 358,070,305
Chi phí khác -86,532,805 -3,611,902 -31,000,001 -146,315,835
Thu nhập khác, ròng 262,393,555 54,830,432 141,429,885 211,754,470
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 739,365,361 6,367,067,134 18,885,573,802 15,893,348,755
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -245,911,263 -492,737,962 -958,322,681 -1,447,003,290
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -245,911,263 -492,737,962 -958,322,681 -1,447,003,290
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 493,454,098 5,874,329,172 17,927,251,121 14,446,345,465
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 493,454,098 5,874,329,172 17,927,251,121 14,446,345,465
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 22 264 807 722
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -