Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings - Mã CK : IBC

  • Doanh thu thuần
  • 45.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 13.9%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 119,681.7 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 549,759,757,994 14,349,170,340 11,057,523,967 45,501,322,762
Các khoản giảm trừ -434,500,000 - - -
Doanh số thuần 549,325,257,994 14,349,170,340 11,057,523,967 45,501,322,762
Giá vốn hàng bán -257,649,090,837 -13,787,010,440 -9,768,972,009 -39,180,396,424
Lãi gộp 291,676,167,157 562,159,900 1,288,551,958 6,320,926,338
Thu nhập tài chính 121,078,757,725 15,792,617,612 20,076,426 1,694,343,222
Chi phí tài chính -5,917,051,928 -302,907,199 -639,249,948 -4,685,064,330
Chi phí tiền lãi -5,533,733,977 -26,389,234 -426,000,000 -3,471,006,559
Chi phí bán hàng -133,203,498,515 - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -68,018,402,400 -1,295,488,654 -637,383,552 -2,815,957,819
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 207,660,225,878 14,756,381,659 31,994,884 514,247,411
Thu nhập khác 1,425,875,422 333,000,000 - 1,286,000,000
Chi phí khác -11,199,850,685 -333,000,013 - -1,286,000,000
Thu nhập khác, ròng -9,773,975,263 -13 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 197,886,250,615 14,756,381,646 31,994,884 514,247,411
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -26,744,856,515 -2,891,501,303 - -35,520,529
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -26,744,856,515 -2,891,501,303 - -35,520,529
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 171,141,394,100 11,864,880,343 31,994,884 478,726,882
Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,925,221,145 - - 60,172,421
Cổ đông của Công ty mẹ 160,216,172,955 11,864,880,343 31,994,884 418,554,461
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,296 1,863 8 119,682
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -