Công ty Cổ phần Hùng Vương - Mã CK : HVG

  • Doanh thu thuần
  • 2,984.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 171.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 24.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 5.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,334.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số - 18,214,451,241,031 18,066,967,128,043 15,042,319,930,571
Các khoản giảm trừ - -126,820,198,216 -146,119,813,104 -140,624,486,107
Doanh số thuần - 18,087,631,042,815 17,920,847,314,939 14,901,695,444,464
Giá vốn hàng bán - -16,775,888,109,757 -16,686,107,632,212 -13,782,266,321,035
Lãi gộp - 1,311,742,933,058 1,234,739,682,727 1,119,429,123,429
Thu nhập tài chính - 81,579,271,905 85,446,697,614 247,863,816,034
Chi phí tài chính - -627,154,967,989 -440,713,015,547 -298,361,083,793
Chi phí tiền lãi - 507,300,648,870 -334,340,592,073 -269,039,437,340
Chi phí bán hàng - -469,035,223,441 -539,733,991,462 -517,903,862,482
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -244,687,917,605 -197,188,017,304 -174,052,046,462
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 22,429,085,153 186,580,880,299 376,975,946,726
Thu nhập khác - 14,641,888,146 35,896,943,484 55,680,882,078
Chi phí khác - -8,825,143,209 -2,869,682,255 -12,180,022,130
Thu nhập khác, ròng - 5,816,744,937 33,027,261,229 43,500,859,948
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - 29,996,150,223
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 28,245,830,090 219,608,141,528 450,472,956,897
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -30,528,422,721 -43,395,648,295 -50,389,747,002
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - -15,969,138,839 24,182,530,520 24,841,107,926
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -46,497,561,560 -19,213,117,775 -25,548,639,076
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - -18,251,731,470 200,395,023,753 424,924,317,821
Lợi ích của cổ đông thiểu số - 60,829,139,487 40,991,294,618 134,371,324,168
Cổ đông của Công ty mẹ - -79,080,870,957 159,403,729,135 290,552,993,653
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - -407 961 2,201
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -