Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long - Mã CK : HTL

  • Doanh thu thuần
  • 490.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 56.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 14.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 11.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 15,755.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 805,796,331,193 1,217,338,767,084 1,706,708,829,933 1,031,337,478,062
Các khoản giảm trừ - - -22,727,272 -
Doanh số thuần 805,796,331,193 1,217,338,767,084 1,706,686,102,661 1,031,337,478,062
Giá vốn hàng bán -724,425,684,091 -1,098,689,633,593 -1,508,912,192,489 -943,110,586,891
Lãi gộp 81,370,647,102 118,649,133,491 197,773,910,172 88,226,891,171
Thu nhập tài chính 866,051,096 1,084,451,360 1,103,756,855 1,877,972,290
Chi phí tài chính -2,532,090,530 -1,908,924,423 -870,375,933 -552,269,102
Chi phí tiền lãi -1,540,520,528 -794,868,183 -86,961,295 -430,530,698
Chi phí bán hàng -35,421,170,929 -44,657,031,010 -33,396,456,547 -21,176,106,014
Chi phí quản lý doanh nghiệp -21,553,414,136 -21,585,330,802 -23,770,253,961 -15,309,068,019
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 22,730,022,603 51,582,298,616 140,840,580,586 53,067,420,326
Thu nhập khác 12,682,671,746 17,479,414,030 33,435,039,335 20,271,449,745
Chi phí khác -330,524,262 -322,283,346 -647,380,688 -28,808,621
Thu nhập khác, ròng 12,352,147,484 17,157,130,684 32,787,658,647 20,242,641,124
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 35,082,170,087 68,739,429,300 173,628,239,233 73,310,061,450
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -8,378,274,953 -15,527,237,665 -38,351,702,446 -10,933,040,841
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - -14,561,505 61,352,972 82,330,267
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -8,378,274,953 -15,541,799,170 -38,290,349,474 -10,850,710,574
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 26,703,895,134 53,197,630,130 135,337,889,759 62,459,350,876
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 26,703,895,134 53,197,630,130 135,337,889,759 62,459,350,876
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,225 4,433 16,527 7,807
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 2,225 - - -