Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh - Mã CK : HSI

  • Doanh thu thuần
  • 633.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 19.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 16.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,988.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 169,256,504,650 238,276,766,089 422,980,091,939 297,785,742,113
Các khoản giảm trừ -81,727,500 -496,382,761 -438,268,401 -876,796,379
Doanh số thuần 169,174,777,150 237,780,383,328 422,541,823,538 296,908,945,734
Giá vốn hàng bán -149,600,842,175 -218,886,992,993 -408,823,787,663 -293,703,110,153
Lãi gộp 19,573,934,975 18,893,390,335 13,718,035,875 3,205,835,581
Thu nhập tài chính 5,828,043,200 668,299,431 2,202,707,595 1,196,170,068
Chi phí tài chính -2,874,122,013 -3,114,614,532 -19,971,866,433 -34,017,636,819
Chi phí tiền lãi -220,303,117 -1,721,545,635 -19,852,410,212 -33,656,250,608
Chi phí bán hàng -3,037,103,979 -3,408,691,727 -4,496,922,324 -5,704,614,400
Chi phí quản lý doanh nghiệp -9,441,105,142 -10,199,651,940 -12,518,326,416 -11,044,728,925
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 10,049,647,041 2,838,731,567 -21,066,371,703 -46,364,974,495
Thu nhập khác 2,051,456 546,696,105 93,652,351 6,529,132,007
Chi phí khác -149,387,095 -720,041,241 -936,658,795 -6,293,217,899
Thu nhập khác, ròng -147,335,639 -173,345,136 -843,006,444 235,914,108
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 9,902,311,402 2,665,386,431 -21,909,378,147 -46,129,060,387
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -4,393,365 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -4,393,365 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 9,902,311,402 2,660,993,066 -21,909,378,147 -46,129,060,387
Lợi ích của cổ đông thiểu số -258,749,463 -151,347,270 -497,026,519 -644,334,516
Cổ đông của Công ty mẹ 10,161,060,865 2,812,340,336 -21,412,351,628 -45,484,725,871
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,028 284 -2,166 -4,601
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 1,028 284 - -