Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc - Mã CK : HPM

  • Doanh thu thuần
  • 1.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 35.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 373,395,185 5,274,220,808 9,000,024,000 4,950,574,935
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 373,395,185 5,274,220,808 9,000,024,000 4,950,574,935
Giá vốn hàng bán -752,382,171 -5,862,360,130 -6,104,232,552 -2,612,266,065
Lãi gộp -378,986,986 -588,139,322 2,895,791,448 2,338,308,870
Thu nhập tài chính 1,221,461 410,123,908 400,494,558 10,000
Chi phí tài chính -211,881,500 -37,269 - -
Chi phí tiền lãi -211,881,500 - - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,653,834,129 -5,702,032,803 -1,394,051,479 -897,917,921
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -5,243,481,154 -5,880,085,486 1,902,234,527 1,440,400,949
Thu nhập khác 3,096,782,799 - 27,671,248 -
Chi phí khác -388,526,370 -23,686,000 -484,011 -693,956,952
Thu nhập khác, ròng 2,708,256,429 -23,686,000 27,187,237 -693,956,952
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -2,535,224,725 -5,903,771,486 1,929,421,764 746,443,997
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - -452,932,972 -307,192,808
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - -452,932,972 -307,192,808
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -2,535,224,725 -5,903,771,486 1,476,488,792 439,251,189
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -2,535,224,725 -5,903,771,486 1,476,488,792 439,251,189
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - -1,554 679 549
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -