Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL - Mã CK : HMC

  • Doanh thu thuần
  • 4,284.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 43.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 2.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,282.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,769,728,026,874 2,363,390,556,854 2,046,560,714,090 2,928,534,888,201
Các khoản giảm trừ -993,754,540 -2,031,772,201 -4,068,329,900 -8,689,462,435
Doanh số thuần 2,768,734,272,334 2,361,358,784,653 2,042,492,384,190 2,919,845,425,766
Giá vốn hàng bán -2,570,829,719,703 -2,212,142,997,370 -2,016,538,625,638 -2,796,207,398,543
Lãi gộp 197,904,552,631 149,215,787,283 25,953,758,552 123,638,027,223
Thu nhập tài chính 16,134,135,835 15,917,378,704 14,406,536,626 23,425,131,973
Chi phí tài chính -13,766,468,040 -31,566,552,246 -40,854,368,900 -36,466,868,421
Chi phí tiền lãi -12,351,120,459 -22,441,465,228 -34,387,252,544 -35,066,799,300
Chi phí bán hàng -65,581,951,588 -60,386,567,272 -36,494,952,082 -46,286,243,269
Chi phí quản lý doanh nghiệp -35,876,015,262 -21,649,236,825 -20,412,396,933 -40,311,642,792
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 98,814,253,576 51,530,809,644 -57,401,422,737 23,998,404,714
Thu nhập khác 1,859,992,607 18,731,817,497 26,849,688,273 6,558,997,603
Chi phí khác -178,941,383 -245,497,290 -1,765,760,793 -1,445,735,544
Thu nhập khác, ròng 1,681,051,224 18,486,320,207 25,083,927,480 5,113,262,059
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 100,495,304,800 70,017,129,851 -32,317,495,257 29,111,666,773
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -19,775,290,537 -7,360,498,245 -1,124,491,330 -6,655,485,418
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -19,775,290,537 -7,360,498,245 -1,124,491,330 -6,655,485,418
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 80,720,014,263 62,656,631,606 -33,441,986,587 22,456,181,355
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 80,720,014,263 62,656,631,606 -33,441,986,587 22,456,181,355
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,720 2,984 -1,592 1,069
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -