Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu - Mã CK : HLA

  • Doanh thu thuần
  • 1,032.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2007)
  • Lợi nhuận thuần
  • 33.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,212.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 16,984,674,601 33,184,875,945 102,774,461,157 1,319,043,970,460
Các khoản giảm trừ - - - -57,817,500
Doanh số thuần 16,984,674,601 33,184,875,945 102,774,461,157 1,318,986,152,960
Giá vốn hàng bán -13,732,283,106 -59,904,891,795 -95,916,211,685 -1,626,942,761,311
Lãi gộp 3,252,391,495 -26,720,015,850 6,858,249,472 -307,956,608,351
Thu nhập tài chính 398,189,845 1,856,193,580 189,657,478 1,166,663,124
Chi phí tài chính -134,911,356,988 -115,060,277,367 -134,723,935,086 -124,529,425,878
Chi phí tiền lãi -142,408,919,245 -99,949,010,273 -110,336,698,381 -110,052,627,622
Chi phí bán hàng -299,321,565 -276,619,155 -6,046,981,434 -9,406,312,020
Chi phí quản lý doanh nghiệp -107,513,074,783 -207,472,586,847 -260,711,756,937 -36,983,228,894
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -239,073,171,996 -347,673,305,639 -394,434,766,507 -477,708,912,019
Thu nhập khác - 50,384,824 2,348,491,481 2,372,608,390
Chi phí khác -24,702,897,487 -24,405,908,518 -35,707,300,743 -4,888,402,200
Thu nhập khác, ròng -24,702,897,487 -24,355,523,694 -33,358,809,262 -2,515,793,810
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -263,776,069,483 -372,028,829,333 -427,793,575,769 -480,224,705,829
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -263,776,069,483 -372,028,829,333 -427,793,575,769 -480,224,705,829
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -263,776,069,483 -372,028,829,333 -427,793,575,769 -480,224,705,829
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -