Công ty Cổ phần Halcom Vietnam - Mã CK : HID

  • Doanh thu thuần
  • 269.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2016)
  • Lợi nhuận thuần
  • 20.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 14.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 732.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 402,556,900,420 269,045,730,391 205,404,840,589 -
Các khoản giảm trừ -144,450,573 - - -
Doanh số thuần 402,412,449,847 269,045,730,391 205,404,840,589 -
Giá vốn hàng bán -376,717,887,709 -230,868,814,675 -174,715,429,496 -
Lãi gộp 25,694,562,138 38,176,915,716 30,689,411,093 -
Thu nhập tài chính 23,441,900,736 799,500,333 385,457,185 -
Chi phí tài chính -879,084,142 -2,848,608,776 -2,794,651,704 -
Chi phí tiền lãi -1,889,857,948 -2,382,004,590 -2,738,604,679 -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -12,155,015,065 -11,236,272,081 -11,832,847,880 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 37,241,782,297 24,891,535,192 16,447,368,694 -
Thu nhập khác 1,189,121,188 2,114,981,651 9,869,696,892 -
Chi phí khác -1,317,357,683 -536,960,522 -536,608,307 -
Thu nhập khác, ròng -128,236,495 1,578,021,129 9,333,088,585 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 37,113,545,802 26,469,556,321 25,780,457,279 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -7,177,414,353 -5,667,501,435 -6,131,416,804 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 11,498,378 - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -7,165,915,975 -5,667,501,435 -6,131,416,804 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 29,947,629,827 20,802,054,886 19,649,040,475 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số 507,786,821 26,141,777 6,233,036 -
Cổ đông của Công ty mẹ 29,439,843,006 20,775,913,109 19,642,807,439 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 949 732 631 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -