Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Mã CK : HHA

  • Doanh thu thuần
  • 444.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2012)
  • Lợi nhuận thuần
  • 15.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 24.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,920.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 530,320,388,657 516,996,471,615 695,997,939,284 497,389,874,520
Các khoản giảm trừ -1,577,364,853 -20,922,259,830 -22,305,711,455 -20,929,537,865
Doanh số thuần 528,743,023,804 496,074,211,785 673,692,227,829 476,460,336,655
Giá vốn hàng bán -382,165,529,709 -344,055,491,355 -483,170,231,219 -355,735,613,509
Lãi gộp 146,577,494,095 152,018,720,430 190,521,996,610 120,724,723,146
Thu nhập tài chính 113,822,476 466,080,447 364,623,484 698,732,847
Chi phí tài chính -6,547,661,847 -3,986,361,699 -5,306,930,630 -13,309,044,644
Chi phí tiền lãi -4,209,433,127 -3,817,333,860 -4,963,687,206 -12,967,403,505
Chi phí bán hàng -80,470,173,503 -74,044,713,694 -65,893,894,656 -65,138,235,070
Chi phí quản lý doanh nghiệp -24,868,940,800 -20,340,833,820 -13,521,069,850 -14,392,594,503
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 34,804,540,421 54,112,891,664 106,164,724,958 28,583,581,776
Thu nhập khác 1,442,765,603 2,652,182,489 2,317,308,030 2,439,558,424
Chi phí khác -1,548,135,499 -1,271,453,324 -730,865,377 -11,522,739,009
Thu nhập khác, ròng -105,369,896 1,380,729,165 1,586,442,653 -9,083,180,585
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 34,699,170,525 55,493,620,829 107,751,167,611 19,500,401,191
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -7,534,284,052 -12,284,927,578 -23,814,421,814 -7,729,679,549
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - 427,272,727
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -7,534,284,052 -12,284,927,578 -23,814,421,814 -7,302,406,822
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 27,164,886,473 43,208,693,251 83,936,745,797 12,197,994,369
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 27,164,886,473 43,208,693,251 83,936,745,797 12,197,994,369
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,686 6,596 13,951 2,069
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -