Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT - Mã CK : HFT

  • Doanh thu thuần
  • 12.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2012)
  • Lợi nhuận thuần
  • 1.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 21.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 11.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 147.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 8,320,237,028 1,550,555,390 839,528,391 1,166,196,333
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 5,585,737,363 1,182,468,640 10,430,592 77,244,770
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn - - - -
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu hoạt động tư vấn - 39,523,809 827,272,727 788,454,545
Doanh thu lưu ký chứng khoán 176,040,614 38,680,802 - -
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá - - - -
Thu cho thuê sử dụng tài sản - - - -
Doanh thu khác 1,653,520 - - 300,497,018
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 8,320,237,028 1,550,555,390 839,528,391 1,166,196,333
Chi phí hoạt động kinh doanh -4,303,050,224 -1,228,030,744 -1,276,937,994 1,668,371,947
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 4,017,186,804 322,524,646 -437,409,603 2,834,568,280
Chi phí quản lý doanh nghiệp -955,277,638 10,721,593,636 -8,480,820,949 -2,052,678,344
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,282,483,316 11,298,184,033 -8,734,498,222 781,889,936
Thu nhập khác 522,580,611 - - 90,000,000
Chi phí khác -66,296,626 -1,101,522,701 - -
Lợi nhuận khác 456,283,985 -1,101,522,701 - 90,000,000
Lãi /lỗ từ công ty liên doanh/liên kết - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,738,767,301 10,196,661,332 -8,734,498,222 871,889,936
Chi phí thuế thu nhập hiện hành - - - -
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại - - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,738,767,301 10,196,661,332 -8,734,498,222 871,889,936
Lợi ích cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 3,738,767,301 10,196,661,332 -8,734,498,222 871,889,936
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 374 1,020 -873 87