Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương - Mã CK : HDW

  • Doanh thu thuần
  • 292.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 7.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 28.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 398,238,098,220 321,936,374,056 292,431,508,134 -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 398,238,098,220 321,936,374,056 292,431,508,134 -
Giá vốn hàng bán -268,858,185,885 -231,440,398,016 -209,339,096,020 -
Lãi gộp 129,379,912,335 90,495,976,040 83,092,412,114 -
Thu nhập tài chính 36,040,571 445,734,970 45,032,303 -
Chi phí tài chính -37,452,913,905 -14,491,603,479 -14,052,939,674 -
Chi phí tiền lãi -19,497,123,960 -14,491,603,479 -14,052,939,674 -
Chi phí bán hàng -18,014,635,861 -15,598,228,424 -16,272,944,073 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -39,687,828,932 -42,150,219,395 -42,444,010,999 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 34,260,574,208 18,701,659,712 10,367,549,671 -
Thu nhập khác 16,187,009 74,465,176 85,955,721 -
Chi phí khác -286,320,119 -63,650,376 -3,289,143 -
Thu nhập khác, ròng -270,133,110 10,814,800 82,666,578 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 33,990,441,098 18,712,474,512 10,450,216,249 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -6,940,438,874 -3,871,282,554 -2,503,987,529 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -6,940,438,874 -3,871,282,554 -2,503,987,529 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 27,050,002,224 14,841,191,958 7,946,228,720 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 27,050,002,224 14,841,191,958 7,946,228,720 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 62 - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -