Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình - Mã CK : HBW

  • Doanh thu thuần
  • 55.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2017)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 29.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 10.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 693.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 55,195,201,270 - - -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 55,195,201,270 - - -
Giá vốn hàng bán -39,186,860,493 - - -
Lãi gộp 16,008,340,777 - - -
Thu nhập tài chính 1,016,576,919 - - -
Chi phí tài chính - - - -
Chi phí tiền lãi - - - -
Chi phí bán hàng -4,680,318,114 - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -6,864,273,496 - - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 5,480,326,086 - - -
Thu nhập khác 543,471,072 - - -
Chi phí khác -174,975,657 - - -
Thu nhập khác, ròng 368,495,415 - - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 5,848,821,501 - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,220,048,192 - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,220,048,192 - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 4,628,773,309 - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 4,628,773,309 - - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 693 - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -