Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình - Mã CK : HBS

  • Doanh thu thuần
  • 23.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 3.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 78.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 21.7%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 226.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 11,804,194,995 12,971,770,679 11,045,676,872 13,089,639,624
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 2,501,198,465 3,882,136,432 1,523,201,569 5,933,263,936
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn - - - 3,153,258,413
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu hoạt động tư vấn - - - 41,955,309
Doanh thu lưu ký chứng khoán - - - -
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá - - - -
Thu cho thuê sử dụng tài sản - - - 3,477,990,494
Doanh thu khác 4,854,869,635 4,543,682,316 5,153,000,000 483,171,472
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 11,804,194,995 12,971,770,679 11,045,676,872 13,089,639,624
Chi phí hoạt động kinh doanh -4,875,695,615 -5,790,622,553 -5,359,282,313 -6,150,424,972
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 6,928,499,380 7,181,148,126 5,686,394,559 6,939,214,652
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,639,093,219 -4,963,606,219 -4,909,085,360 -4,728,441,525
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,820,179,497 1,947,133,560 1,308,612,432 2,210,773,127
Thu nhập khác - - - -
Chi phí khác - -973,318 - -162,625,965
Lợi nhuận khác - -973,318 - -162,625,965
Lãi /lỗ từ công ty liên doanh/liên kết - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,820,179,497 1,946,160,242 1,308,612,432 2,048,147,162
Chi phí thuế thu nhập hiện hành - - - -
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại - - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,820,179,497 1,946,160,242 1,308,612,432 2,048,147,162
Lợi ích cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 2,820,179,497 1,946,160,242 1,308,612,432 2,048,147,162
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 85 59 40 62