Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Mã CK : HAX

  • Doanh thu thuần
  • 561.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 13.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,238.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 3,835,125,925,481 2,879,522,090,032 1,820,962,014,143 1,220,102,143,346
Các khoản giảm trừ -1,626,363,636 - -140,262,143 -148,866,235
Doanh số thuần 3,833,499,561,845 2,879,522,090,032 1,820,821,752,000 1,219,953,277,111
Giá vốn hàng bán -3,687,756,411,213 -2,779,876,741,604 -1,768,340,368,462 -1,184,045,445,748
Lãi gộp 145,743,150,632 99,645,348,428 52,481,383,538 35,907,831,363
Thu nhập tài chính 193,430,502 582,099,765 172,524,341 209,105,213
Chi phí tài chính -35,823,219,641 -12,319,316,505 -5,183,619,459 -4,717,372,909
Chi phí tiền lãi -36,212,914,515 -12,072,898,978 -5,183,619,459 -4,448,525,702
Chi phí bán hàng -83,688,098,362 -58,855,040,097 -35,935,322,140 -24,128,733,082
Chi phí quản lý doanh nghiệp -40,991,483,373 -23,213,102,655 -18,819,910,365 -11,484,637,651
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -14,566,220,242 5,839,988,936 -7,284,944,085 -4,213,807,066
Thu nhập khác 125,485,399,681 91,755,258,771 46,075,165,875 44,392,443,420
Chi phí khác -727,476,314 -1,015,434,890 -1,581,298,505 -22,937,514,946
Thu nhập khác, ròng 124,757,923,367 90,739,823,881 44,493,867,370 21,454,928,474
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 110,191,703,125 96,579,812,817 37,208,923,285 17,241,121,408
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -23,491,444,783 -17,886,798,052 -8,214,407,353 -911,250,594
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -2,352,441,630 -610,335,436 -710,695,793 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -25,843,886,413 -18,497,133,488 -8,925,103,146 -911,250,594
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 84,347,816,712 78,082,679,329 28,283,820,139 16,329,870,814
Lợi ích của cổ đông thiểu số 79,322,761 107,303,905 -516,656,849 -328,085,773
Cổ đông của Công ty mẹ 84,268,493,951 77,975,375,424 28,800,476,988 16,657,956,587
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,610 6,480 2,591 1,499
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -