Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Mã CK : GIL

  • Doanh thu thuần
  • 457.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 30.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 12.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 8.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,049.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,169,958,315,664 1,291,652,778,580 1,079,255,516,516 1,108,271,109,436
Các khoản giảm trừ - -1,019,006,584 - -
Doanh số thuần 2,169,958,315,664 1,290,633,771,996 1,079,255,516,516 1,108,271,109,436
Giá vốn hàng bán -1,816,544,690,216 -1,021,118,696,156 -884,631,654,050 -925,009,572,835
Lãi gộp 353,413,625,448 269,515,075,840 194,623,862,466 183,261,536,601
Thu nhập tài chính 20,781,036,052 21,239,729,759 27,282,704,629 8,791,916,869
Chi phí tài chính -26,983,943,138 -50,152,575,902 -44,396,194,300 -25,159,649,953
Chi phí tiền lãi -13,864,308,543 -11,564,547,592 -44,396,194,300 -20,757,028,071
Chi phí bán hàng -83,468,686,995 -36,174,071,266 -25,650,961,190 -22,092,158,417
Chi phí quản lý doanh nghiệp -89,052,955,741 -81,921,352,902 -67,575,315,283 -77,564,590,000
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 174,689,075,626 122,506,805,529 84,284,096,322 67,237,055,100
Thu nhập khác 12,247,031,571 11,878,718,069 4,488,293,270 36,358,671,725
Chi phí khác -2,239,472,206 -8,260,112,202 -1,742,564,274 -37,368,297,090
Thu nhập khác, ròng 10,007,559,365 3,618,605,867 2,745,728,996 -1,009,625,365
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 184,696,634,991 126,125,411,396 87,029,825,318 66,227,429,735
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -41,199,862,848 -30,758,627,787 -18,521,870,255 -18,101,408,268
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 23,334,313 -27,218,626 6,155,004 -67,134,631
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -41,176,528,535 -30,785,846,413 -18,515,715,251 -18,168,542,899
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 143,520,106,456 95,339,564,983 68,514,110,067 48,058,886,836
Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,830,354 14,356,496,923 1,281,804,155 -3,812,188,174
Cổ đông của Công ty mẹ 143,509,276,102 80,983,068,060 67,232,305,912 51,871,075,010
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 11 6,345 5,964 4,927
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -