Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng - Mã CK : GGG

  • Doanh thu thuần
  • 93.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2007)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 18.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 5.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,139.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 60,901,761,412 137,848,268,270 61,260,149,666 46,992,213,558
Các khoản giảm trừ - - -107,090,909 -269,500,000
Doanh số thuần 60,901,761,412 137,848,268,270 61,153,058,757 46,722,713,558
Giá vốn hàng bán -58,307,772,271 -122,682,075,288 -54,522,910,623 -50,200,959,932
Lãi gộp 2,593,989,141 15,166,192,982 6,630,148,134 -3,478,246,374
Thu nhập tài chính 7,624,429 122,385,138 59,275,505 314,981,310
Chi phí tài chính -16,292,431,108 -16,239,740,164 -10,901,167,103 -51,355,927,622
Chi phí tiền lãi -15,462,005,239 -15,032,377,985 -10,356,764,297 -16,499,939,301
Chi phí bán hàng -132,071,131 -2,289,574,241 -2,137,219,302 -2,244,591,066
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,157,588,211 -4,731,313,943 -6,277,693,999 -6,740,026,728
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -17,980,476,880 -7,972,050,228 -12,626,656,765 -63,503,810,480
Thu nhập khác - 135,553,244 727,273,726 124,000,000
Chi phí khác -163,489,251 -127,471,122 -160,773,372 -4,544,710,808
Thu nhập khác, ròng -163,489,251 8,082,122 566,500,354 -4,420,710,808
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -18,143,966,131 -7,963,968,106 -12,060,156,411 -67,924,521,288
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -18,143,966,131 -7,963,968,106 -12,060,156,411 -67,924,521,288
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -18,143,966,131 -7,963,968,106 -12,060,156,411 -67,924,521,288
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1,883 -827 -1,252 -7,049
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -